REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.automatbramy.pl
(Regulamin obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r.)

Strona: www.automatbramy.pl (zwana dalej Sklepem Internetowym), prowadzona jest przez Tadeusza Soleckiego działającego pod firmą: TADEUSZ SOLECKI "SOLMET " PUH Import-Eksport, 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83N wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, pod nr NIP: 7380003059, REGON 490144145.

Kontakt z Klientem prowadzony jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: solmet@interia.eu, drogą pisemną poprzez kierowanie korespondencji na adres: 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83N , a także za pośrednictwem telefonu pod numerami: 791 565 054, 502209087 - (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).

SŁOWNIK

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. z późn.zm.).
 2. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.automatbramy.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca:

a)      udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi;

b)     umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość;

jak również za pośrednictwem której Klienci mają możliwość zapoznania się z Towarami będącymi w asortymencie Sklepu internetowego. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług.

 1. Towar – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
 2. Formularz Rejestracyjny - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie zakupu Towarów.
 3. Formularz Zamówienia- usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.
 4. Hasło – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, określany przez Klienta podczas procesu rejestracji.
 5. Konsument– Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.
 6. Konto Klienta – podstrona Strony Sprzedawcy pod nazwą „Konto”, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone Zamówienia, dokonać zmiany Hasła, przeglądać historię Zamówień .Dostęp do Konta Klienta chroniony jest Hasłem i Loginem określanymi przez Klienta.
 7. Login Klienta – to ciąg znaków (e-mail Klienta), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 8. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży i świadczenia Usług dodatkowych w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 9. Rejestracja- jednostronna czynności dokonywana przez Klienta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z usług określonych w Sklepie jako wymagające Rejestracji. Utworzone w procesie Rejestracji Konto i Login mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.
 10. Sprzedawca – mgr inż.Tadeusz Solecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SOLMET PUH Import-Eksport , 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83N, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, nr NIP: 7380003059, nr REGON 490144145.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towarów albo umowy sprzedaży Towarów i świadczenia Usług dodatkowych na odległość, składane za pośrednictwem formularza interaktywnego dostępnego w Sklepie.
 12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach ko (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady:

a)      korzystania ze Sklepu internetowego, w tym zawierania umów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawcy;

b)     korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu konta Klienta, umożliwieniu Klientom korzystania z interaktywnego formularza Zamówienia,

c)      uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. Regulamin ma również zastosowanie do Zamówień dokonywanych drogą telefoniczną, mailową.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta.
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest:

a)      urządzenie końcowe z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari - używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć;

b)     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient. Koszty te i wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych określonych w ust. 4 powyżej obciążają Klienta.
 2. Klient może szybko i efektownie kontaktować się ze Sprzedawcą we wszelkich kwestiach stanowiących przedmiot Regulaminu poprzez pocztę e-mail (solmet@interia.eu) , telefonicznie pod numerem infolinii 791565054 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach podanych na stronie głównej Sklepu) oraz pisemnie listem na adres: SOLMET PUH Import-Eksport , 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83N.
 3. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.
 4. Przeglądanie treści i asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.
 5. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary możliwe jest po zarejestrowaniu się, a także bez rejestracji co jednakowoż ograniczać może niektóre funkcjonalności Sklepu – np. za pośrednictwem e-mail.
 6. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem banku obsługującego Klienta, rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.payu.pl/.
 7. Sprzedawca dostarcza towary w ramach Sklepu na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 8. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie umowy.
 9. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 10. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają cenę brutto z doliczonym podatkiem VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów wysyłki, dostawy. Koszty dostawy ponosi Klient i podawane są odrębnie.
 11. Sprzedawca nie jest producentem wszystkich Produktów.
 12. Podane na stronach Sklepu Internetowego ceny obowiązujące w dniu związania się przez Klienta umową na odległość obowiązują do dnia realizacji umowy lub w przypadku telefonicznego składania zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem od momentu przesłania do Klienta potwierdzenia treści proponowanej umowy.
 13. Sprzedawca w wykonaniu Umowy sprzedaży ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.
 14. Sklep www.automatbramy.pl. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych towarów.


§2

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez cała dobę.
 2. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta będą rozpatrzone pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 3. Dokonywanie Zamówień przez Klienta drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę, ale przez operatora telefonicznego, z którego usług korzysta Klient.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacji gdy budzi ono wątpliwość, np. brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail lub są one niepoprawne.
 5. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia lub części, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany po czym zostaną wspólnie ustalone dalsze działania takie jak np. zaproponowanie zakupu podobnych produktów, częściowa realizacja lub w ostateczności anulacja zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia przez Sklep Internetowy www.automatbramy.pl. możliwe jest:

a)      po dokonaniu rejestracji - w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym;

b)     bez rejestracji - Klient może także dokonać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednak w tym przypadku rezygnuje z utworzenia konta i funkcjonalności do niego przypisanych.

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne konto.
 2. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez zaakceptowanie Formularza Rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Sprzedawcy po wypełnieniu odpowiednich rubryk tego formularza i jego zapisanie.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem www.automatbramy.pl należy:

a)      wejść na Stronę Sprzedawcy,

b)     dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie poprzez klikniecie „dodaj do koszyka”

c)      złożyć Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia oraz poprzez kliknięcie „Zapisz ”

d)     podejmując kolejne kroki w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i podane
informacje na Stronie Sprzedawcy.

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą telefoniczną/mailową, należy :

a)      zadzwonić na numer telefoniczny Sprzedawcy podany na Sklepie Internetowym/ wysłać maila z treścią wyraźnie wskazującą na zamówienie praduktu,

b)     dokonać wyboru Produktu lub Produktów oraz sposobu dostawy,

c)      podjąć kolejne czynności w oparciu wskazówki Sprzedawcy podawane telefonicznie/mailowo.

 1. Klient proszony jest o podanie danych kontaktowych, które umożliwią szybki kontakt: adres e-mail lub numer telefonu.
 2. Sprzedawca po rozmowie telefonicznej lub po otrzymaniu e-maila przesyła do Klienta:

a)      potwierdzenie treści proponowanej Umowy sprzedaży,

b)     informację na temat ceny oraz kosztów dostawy.

Potwierdzenie to przesyłane jest na papierze lub innym trwałym nośniku np. pocztą elektroniczną. Klient po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia treści umowy składa oświadczenie o zawarciu Umowy sprzedaży. Oświadczenie Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży jest wiążące, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośnik np. w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Jeżeli Klient nie złoży oświadczenia o zawarciu Umowy sprzedaży, umowa nie zostanie zawarta.

 1. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta:

a)      po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Strony Sprzedawcy – po końcowym potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta;

b)     z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji, co nastąpi przez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji;

c)      w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia drogą telefoniczną, z chwilą złożenia przez Klienta Sprzedawcy oświadczenia o zawarciu Umowy sprzedaży.

 1. Do każdej przesyłki zawierającej Towar dołączany jest dokument księgowy w postaci noty rozliczeniowej albo faktury VAT (przy czym faktura VAT jest dołączana wyłącznie gdy Użytkownik zażądał jej dostarczenia).
 2. Klient podczas rejestracji jest proszony o podanie następujących danych:

a)      aktywny adres e-mail,

b)     hasło do konta,

c)      imię i nazwisko,

d)     adres dostawy- ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto;

e)      numer telefonu.

 1. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest podanie dodatkowo nazwy (firmy) oraz numeru NIP.
 2. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Sprzedawca może wstrzymać dostęp do Sklepu Klientowi, który korzysta ze Sklepu do celów niezgodnych z przeznaczeniem lub na jego działania przynoszą szkodę osobom trzecim lub narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.

§3

PŁATNOŚCI

 1. Zapłatę za zamówiony towar Klient może dokonać:

a)      przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na Sklepie internetowym;

b)     za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności (także kartą płatniczą): PayU (świadczonych przez PayU S. A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań) i Przelewy24 (świadczonych przez DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań lub PayPal Europe S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449);

c)      gotówką przy odbiorze Towaru na ręce kuriera, listonosza;

d)     w siedzibie firmy SOLMET, przy odbiorze osobistym.

 1. Płatność za pobraniem - możliwa wyłączniedla zamówień do kwoty 3000,00 pln brutto przy wysyłce zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Klient dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia, z tym że wybór płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze możliwy jest wyłącznie przy dostawie na terenie Polski i nie jest możliwy w przypadku wyboru opcji odbioru Towaru w salonie firmowym Sprzedawcy. Łączna cena za zamówione Towary lub usługi wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu płatności przy odpowiednim polu wyboru sposobu płatności.

§4

DOSTAWA

 1. Sprzedawca wysyła Produkt na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym lub inny adres podany przy Zamówieniu przez Klienta. Klient ma możliwość także osobistego odbioru Produktu w Sklepie fizycznym.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Klienta, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
 3. Dostawa Produktów wykonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS, DPD. Po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą możliwa jest wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku chęci skorzystania z tej opcji wysyłki proszę skontaktować się telefonicznie lub drogą mailową ze Sprzedawcą przed złożeniem Zamówienia.
 4. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej jako:

a)      zwykła przesyłka kurierska

b)     przesyłka kurierska pobraniowa.

 1. Towary wysyłane są do 72 godzin od dnia zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy lub pozytywnej autoryzacji wpłaty przez firmę przyjmującą płatność, o ile nie było innych uzgodnień między Sprzedawcą i Klientem, a w przypadku wyboru płatności za pobraniem do 72 godzin od zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wyboru odbioru osobistego w Sklepie fizycznym termin uzgadniany jest z Klientem.
 2. Koszt dostarczenia zamówionego Produktu/ów jest podawany na Stronie Sprzedawcy, przy wyborze sposobu dostawy oraz podczas podsumowania Zamówienia.
 3. Podczas odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest w obecności kuriera sprawdzić czy przesyłka nie została uszkodzona podczas transportu, a w szczególności przesyłany Produkt oraz czy przesyłka jest kompletna . W przypadku uszkodzenia Produktu Klient jest zobowiązany razem z dostarczycielem przesyłki sporządzić protokół reklamacji oraz ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki. Takie działanie usprawnia szybkie rozpatrzenie reklamacji i wysyłki nowego Produktu.
 4. W przypadku ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu, dostawy oraz wad towaru należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej biuro@automatbramy.pl 
 5. Przeniesienie własności Produktu na Klienta następuje w momencie odbioru przez niego Produktu. 

 §5

ZWROTY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, w tym Umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy w terminie 14 dni od odebrania towaru poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą lub e-mailem. Wzór formularza odstąpienia od umowy w wersji do pobrania dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego SOLMET.
 2. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił więcej niż jeden towar, odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta towarów z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie od umowy możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
 3. W przypadku, gdy Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle do Klienta na trwałym nośniku np. pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą w stosunku do towaru, kompletu, zestawu lub pakietu jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął ofertę Konsumenta zawarcia umowy, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze od Konsumenta zwracany Produkt, Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu na adres Sprzedawcy – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument zwraca Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży tj. dokumentami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi itp. na adres Sprzedawcy.
 8. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru/ów, chyba że Sprzedawca zgodził się na ich poniesienie.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. W przypadku przekroczenia terminu odstąpienia od umowy określonych w niniejszym paragrafie Sklep Internetowy firmy odeśle Klientowi zwrócony towar na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, błędne wypełnienie formularza odstąpienia od umowy lub jego nieprzesłanie, mogą skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.
 11. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, w sytuacji w której Klientowi na jego żądanie, została wystawiona faktura VAT Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę VAT korektę i przesłać ją na adres SOLMET PUH Import-Eksport 38-300gorlice ul. Dukielska 83N.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w odniesieniu do umów:

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

e)      jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nie odebrania przesyłki, o której wysłaniu nie był wcześniej poinformowany.
 2. Warunkiem odstąpienia od umowy i zwrotu płatności i jest posiadanie i przesłanie kopii lub oryginału wystawionego przez nas dokumentu zakupu . §6

GWARANCJA

 1. W przypadku, gdy oferowany przez Sprzedawcę Produkt objęty jest gwarancją, informacja dotycząca gwarancji wraz z okresem obowiązywania gwarancji znajduje się w opisie produktu prezentowanym na Stronie Sprzedawcy.
 2. Klient otrzymuje wraz z Produktem dokumenty gwarancyjne wystawione przez gwaranta.
 3. W przypadku, gdy gwarancja udzielona przez producenta realizowana jest w punktach serwisowych producenta, Sprzedawca może pośredniczyć w realizacji naprawy gwarancyjnej. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą np. telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Postanowienia powyższe nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnień wobec Sprzedawcy z tytułu wad Towaru. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Klient może korzystać w szczególności z uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi sprzedaży.
 5. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty.

 §7

REKLAMACJE

 1. W związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań na zasadach określonych w obowiązujących przepisach Klient ma prawo złożenia reklamacji do Sprzedawcy.
 2. . Sprzedawca odpowiada wobec Klienta w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, a w szczególności z tytułu wad Towaru, zgodnie z zasadami określonymi przepisami Kodeksu cywilnego, w tym z tytułu rękojmi sprzedaży.
 3. Reklamacja powinna być wniesiona w sposób, który zapewni dojście do Sprzedawcy oświadczenia woli o złożeniu reklamacji np. w formie pisemnej, a także za pomocą poczty elektronicznej i powinna zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta,
 • datę i numer Zamówienia,
 • określenie przedmiotu reklamacji, określenie cech kupionego Towaru lub usługi, kwoty jaka została zapłacona przez Klienta,
 • przedstawienie przyczyny i okoliczności uzasadniających reklamację, w tym daty stwierdzenia wady Towaru w przypadku zgłaszania reklamacji w związku z taką okolicznością,
 • określenie żądania Klienta jakiego domaga się w związku ze składaną reklamacją,
 • datę,
 • podpis Klienta, w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej.
 1. Jeżeli z istoty reklamacji wynika, że celowym jest odesłanie Towaru np. w celu jego zbadania lub jeżeli Klient domaga się wymiany lub naprawy Towaru, Klient przesyła do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy Towar, chyba że z uwagi na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione, w takim przypadku Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.
 2. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta takich jak kolor, proporcje, itp. nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 3. Dane kontaktowe Sprzedawcy do składania reklamacji i wysyłki reklamowanego Produktu: dostępne są w zakładce strony www.automatbramy.pl w podstronie „kontakt”.
 4. Sprzedawca nie później niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji przekaże Klientowi będącemu Konsumentem informację, czy uznaje reklamację. W przypadku, gdy Klient będący Konsumentem w związku z reklamacją Towaru zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, będzie to równoznaczne z uznaniem żądania Klienta. 
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe np. z powodu wyczerpania sprzętu na magazynie, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, po jego naprawie ponosi Sklep internetowy.

UWAGA!
Jeżeli Towar dostarczony do Sprzedawcy okaże się sprawny, a jego nieprawidłowe działanie było spowodowane uszkodzoną instalacją lub powstało z innej przyczyny leżącej po stronie Kupującego kosztami transportu obciąża się Klienta sklepu, a towar odsyłany jest za pobraniem, gdzie kwotę pobrania stanowić będzie koszt wysyłki.


§8

POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W przypadku wad zakupionego Produktu Klient powinien w pierwszej kolejności złożyć reklamację do Sprzedawcy, co umożliwi przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, gdy wynik procedury reklamacyjnej przeprowadzonej przez Sprzedawcę jest dla Klienta niezadowalający:

a)      Klient może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu ze Sprzedawcą na podstawie art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej. Rozstrzygnięcie sporu w tym trybie jest uzależnione od zgody Konsumenta, jak również od zgody Sprzedawcy na polubowne rozstrzygnięcie. Formularze wniosków o wszczęcie postępowania dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o reguły wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.09.2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

b)     Klient ma również prawo zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji w celu polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą– na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej. Taka forma rozstrzygnięcia sporu jest uzależniona od braku sprzeciwu Konsumenta, jak również braku sprzeciwu Sprzedawcy wobec polubownego zakończenia sprawy.

 1. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na stronach internetowych poszczególnych Inspektoratów oraz w ich siedzibach dostępne są szczegółowe informacje dotyczące ww. form rozstrzygania sporów.
 2. Ponadto Klient może skorzystać z pomocy organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub zwrócić się o pomoc do miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów.


§9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Tadeusz Solecki działający pod firmą: TADEUSZ SOLECKI "SOLMET " PUH Import-Eksport, 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83N wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, pod nr NIP: 7380003059, REGON 490144145.
 2. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 3. Z Administratorem można się skontaktować:

a)      listownie, na adres: TADEUSZ SOLECKI "SOLMET " PUH Import-Eksport, 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83N;

b)     mailowo, na adres: solmet@interia.eu.

 

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.
 2. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.

 
§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych i umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu.
 4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na Stronie Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sprzedawcy, znak towarowy Sprzedawcy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz w przypadku Klientów będących Konsumentami - ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.05.2018 r. i ma zastosowanie do umów zawartych począwszy od dnia 25.05.2018 r.