Jaką skrzynkę na listy wybrać

Skrzynki na listy , pocztowe w zależności

od sposobu montażu dzielimy na :

- skrzynki do powieszenia
- skrzynki na isty do zabudowy

               a/ do słupka ogrodzenia, muru o głębokości od 19,5 cm do 25,5 cm

               b/ do słupka ogrodzenia, muru o głębokości od 25,5 cm do 41 cm

ilości otworów wrzutowych i boksów na korespondencję

                a/ jednorodzinne

                b/ wielorodzinne

od materiału z którego są wykonanie na:

             a/ skrzynki z blachy nierdzewnej

             b/ cynkowane i malowane proszkowo

wyposażenia skrzynki na listy

             a/ bez elektroniki

             b/ z przyciskiem dzwonkowym

             c/  z domofonem

             d/ z wideodomofonem

            e/ z  podświetlanym numerem posesji

                                                                     *****

Na podstawie art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:

1)
wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe;
2)
usytuowanie oddawczych skrzynek pocztowych;
3)
warunki dostępu dla operatorów pocztowych do oddawczych skrzynek pocztowych.
1.
Konstrukcja oddawczej skrzynki pocztowej, zwanej dalej „skrzynką”, oraz materiał, z którego jest wykonana, zapewnia ochronę umieszczanych w niej przesyłek listowych w szczególności przed kradzieżą oraz w zakresie poufności, zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.
2.
Elementy konstrukcyjne skrzynki dostępne przy doręczaniu i wyjmowaniu przesyłek listowych pozbawione są ostrych krawędzi.
3.
Elementy skrzynki ulegające uszkodzeniu w trakcie użytkowania są wykonane w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę lub uzupełnienie.
1.
Wielkość skrzynki umożliwia umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę o wymiarach 229 mm x 324 mm.
2.
Pojemność skrzynki umożliwia umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm.
3.
Wymiary otworu wrzutowego skrzynki wynoszą:
1)
szerokość:
a) nie mniej niż 230 mm i nie więcej niż 280 mm – w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są krótszą krawędzią przesyłki,
b) nie mniej niż 325 mm i nie więcej niż 400 mm – w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są dłuższą krawędzią przesyłki;
2)
wysokość – nie mniej niż 30 mm i nie więcej niż 45 mm.
4.
Konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki zabezpiecza przesyłki listowe przed wyjęciem przez ten otwór.
1.
Skrzynkę oznacza się cyframi arabskimi, zgodnie z numeracją porządkową nieruchomości, w sposób umożliwiający jednoznaczne jej przyporządkowanie do budynku lub wyodrębnionych w nim lokali, jeżeli posiadają osobny adres.
2.
Skrzynkę przeznaczoną dla adresata będącego osobą niewidomą lub ociemniałą oznacza się w sposób umożliwiający adresatowi jej identyfikację.

Skrzynka zamykana jest niepowtarzalnym kluczem w celu zagwarantowania dostępu do zawartości skrzynki wyłącznie adresatowi.

1.
Skrzynki lub ich zestawy umieszcza się w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów pocztowych.
2.
W budynku wielorodzinnym z kilkoma wejściami przy każdym z nich może być zainstalowany zestaw skrzynek z liczbą skrzynek odpowiadającą liczbie lokali znajdujących się w danej części budynku.
3.
Dodatkowo jedna skrzynka może być przeznaczona na zwroty przesyłek listowych. Skrzynkę tę oznacza się napisem „ZWROTY”.
4.
Skrzynki lub ich zestawy instaluje się w sposób trwały nie niżej niż 700 mm, mierząc od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki, i nie wyżej niż 1600 mm, mierząc od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki.
5.
W budynku wielorodzinnym skrzynki znajdujące się najniżej w zestawie skrzynek przydziela się osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Dla operatorów pocztowych miejscem dostępu do skrzynki jest otwór wrzutowy, o którym mowa w § 3 ust. 3, z wyłączeniem skrzynek, o których mowa w art. 40 oddawcze skrzynki pocztowe ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, do których dostęp jest zapewniony zgodnie z art. 66 umowa o dostęp do elementów infrastruktury pocztowej i art. 67 regulamin dostępu do elementów infrastruktury pocztowej i cennik dostępu tej ustawy.

Skrzynki z otworem wrzutowym o wysokości niższej niż określona w § 3 ust. 3 pkt 2 zainstalowane zgodnie z przepisami dotychczasowymi mogą być użytkowane do momentu ich fizycznego zużycia i wymiany skrzynki albo wymiany jej elementu konstrukcyjnego z otworem wrzutowym.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 22.04.2014 r. - Dz. U. z 2014. r. poz. 506]